خبرگزاری فیلیپین روز جمعه  گزارش کرده که بورس ملی فیلیپین ( PSE ) به معاملات ارزهای دیجیتال چشم دوخته. همچنین رئیس جمهور فیلیپین و مدیرعامل بورس ملی، آقای ریمون مونزون گفته که بورس ملی باید یک صرافی برای ارزهای دیجیتال ارائه نماید و حتما باید در  PSE  باشد. آنها اعتقاد دارند معاملات ارزهای دیجیتال باید در بستر سهام بورس انجام شوند تا زیرساخت و امنیت لازم به سرمایه گذاران داده شود. وی توضیح داد که بسیاری از مردم به دلیل نوسانات ارزهای دیجیتال به آنها علاقه مند شده اند. اگرچه او هشدار داد ” ثروت های فوری میتواند به فقر فوری تبدیل شود”. بانک مرکزی با مشاهده رشد سریع ارزهای دیجیتال طی 3 سال گذشته، دستورالعمل جدیدی را برای آنها تنظیم کرده است. به گفته بانک مرکزی اکنون زمان آن فرا رسیده تا با شناخت ماهیت در حال تکامل این پدیده نو ظهور مالی، دامنه مقررات موجودمان را گسترش داده و انتظارات مناسبی را در کنار مدیریت ریسک تامین نماییم.