بر اساس گزارش پلتفرم Santiment، رمزارز ترا در سه ماه گذشته، علیرغم کارایی و عملکرد نامطلوبش در صدر فهرست مورد بحث ترین رمزارز بازار قرار گرفت. پیشتازی LUNA ممکن است حاکی از افزایش فشار خرید احتمالی از طرف سرمایه گذاران حقیقی باشد. افزایش حجم اجتماعی این رمزارز همچنین منجر به نتایج مثبتی در پرایس اکشن آن شد و قیمت آن 15% افزایش یافت. افزایش فعلی در حجم اجتماعی LUNA را می توان به عنوان بزرگترین افزایش علاقه مندی نسبت به این رمزارز در شش ماه گذشته دانست.