توییت جدید ایلان ماسک  با کلمه The Dogefather، سبب جهش 10 درصدی قیمت دوج کوین شد. وی در ادامه به برنامه تلویزیونی خود Saturday Night Live در 8 ماه می اشاره نموده است که احتمال داده می شود منظور از دوج فادر اشاره به خودش بوده است.