رمزارز Shiba Inu چند هفته بسیار جالب را سپری کرده است. اولین رشد آن در این مدت از لیست شدن در Coinbase  ناشی شد. با این حال، این رشد فقط پیش نمایشی از جهش چند روز پیش آن بود. قیمت SHIB بیش از 50 درصد در یک روز افزایش یافت و به طرز باورنکردنی در روز بعد، قیمت آن 242.9% درصد در نمودار یک هفته ای افزایش یافت. در همین زمان، یک معامله بسیار جالب انجام شد. این انتقال حامل 6تریلیونSHIB  بود. این 6 تریلیون SHIB از یک کیف پول اتریوم به کیف پول دیگری رفت و تقریبا 6 تریلیون دیگر SHIB نیز دوباره منتقل شد. این وجوه چند بار دیگر منتقل شدند تا اینکه در کیف پول ناشناخته دیگری قرار گرفتند. جامعه رمزارزی بسیار کنجکاو است که بداند چه کسی این افزایش را پیش بینی کرده و از آن سود برده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که ایلان ماسک به رمزارزها اعتقاد دارد. در واقع، واضح تر بگوییم او به میم کوین ها، به ویژه دوج کوین علاقه دارد. آیا واقعاً خیلی سخت است که فکر کنیم او به SHIB نیز علاقه ای نشان می دهد؟