آژانس دولتی چین، چهار حوزه کاربرد اساسی برای پذیرش بلاکچین را شناسایی کرده است. گزینه هایی از جمله اقتصاد، دارایی، صنعتی سازی و خدمات عمومی به عنوان کانون اصلی توسعه بلاکچین دراین کشور، ذکر شده است. بر اساس نشریه MIIT، قابلیت ردیابی، به اشتراک گذاری داده ها و مدیریت زنجیره تامین، برخی از موارد استفاده برای بلاکچین است که می تواند به طور قابل توجهی تأثیر مثبتی بر اقتصاد واقعی داشته باشد. به عنوان بخشی از اهداف توسعه ایMIIT خواستار ایجاد حداقل سه شرکت استوار و دسته های صنعتی بلاک چین شد. در این سند همچنین به همکاری بین المللی به ویژه تحت حمایت “ Belt and Road ” اشاره کرده است.