شبکه شیبا اینو، پس از رسیدن به مرز یک میلیون هولدر در ماه گذشته، همچنان به طور مداوم روبه رشد است زیرا به این تعداد هولدر، بالغ بر 70000 هولدر جدید افزوده شده است. افزایش تعداد کاربران ممکن است سریعا قیمت این آلت کوین را تحت تاثیر قرار ندهد اما از نظر فاندامنتال، تعداد قابل توجه هولدرها، عاملی بسیار مهم برای آینده شیبا اینو محسوب میشود که اخیراً پس از ضرر 70 درصدی نسبت به سودهای پیشین خود، متوقف شده است. نوسانات روزانه این دارایی دیجیتال علیرغم افت شدید آن در بازار به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. محبوبیت شدید شیبا اینو در بین سرمایه گذاران منجر به افزایش شدید قیمت شیبا اینو در ماه اکتبر شد و در طی آن، شیبا اینو در عرض کمتر از یک ماه ، 1000% رشد کرد.