رئیس جمهور السالوادور، ابوکیله، در توئیت خود اعلام کرد که دستاوردهای حاصل از آتشفشان هنوز اندک است اما با این حال، تصویر 0.004 بیت کوین در حال پرداخت و حدود 0.006 بیت کوین آماده استخراج را نشان میداد. در مجموع، این تسهیلات تقریباً یک صدم بیت کوین یا 470 دلار آمریکا را به دست آورده بود و به السالوادور برای هولد کردن تا آنجا که ممکن است، کمک می کند.  در کمتر از دو هفته، السالوادور 150 بیت کوین دیگر خریداری کرد و مجموع دارایی های خود را به 700 بیت کوین رساند. این تنها چند روز پس از آن بود که السالوادور به عنوان اولین کشور، بیت کوین را وسیله پرداخت قانونی معرفی کرد.