موضوع تصویب دارایی های دیجیتال در برزیل آغاز شد. دولت برزیل در آستانه نهایی شدن برنامه ها با کمک بانک مرکزی است. معاون فدرال برزیل، آئوررو ریبیرو، در مصاحبه ای اظهار داشت که برزیلی ها پس از تصویب این قانون در کشور به زودی قادر خواهند بود با بیت کوین خانه، ماشین و حتی مک دونالد خریداری کنند. به گفته وی، این امر به زودی اتفاق می افتد . آئوررو از تصویب قانون بیت کوین خوشحال است و تأکید کرد این امر به توقف هرم های ارزهای رمزنگاری شده قریب الوقوع کمک می کند.  وی اصرار ورزید که بازار برزیل ثابت است و افزود این حرکت یک بخش نوآور و پایدار است که در حال حاضر در سراسر جهان کار می کند. او معتقد است که رمزارز، برای ماندن اینجاست.